top of page

Kwaliteit en professionaliteit

Beroepsvereniging

Beroepsvereniging

Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV)

Registratienummer 1907916

Diploma's & certificaten

Bewijzen van deelname

Diploma's & certificaten
Klachtenregeling

Klachtenregeling

Als professioneel therapeut & life coach en lid van mijn beroepsvereniging Vereniging Integrale Vitaliteitkunde, die de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden bewaakt, wil ik graag dat je tevreden bent over je sessie(s). Een enkele keer kan dat onverhoopt anders zijn beleefd. Je kunt dan de volgende weg bewandelen:

 • a) In eerste instantie komt de klacht - mondeling of schriftelijk - bij de therapeut terecht. Therapeut en cliënt proberen het probleem in een persoonlijk gesprek op te lossen. Pas wanneer in een gesprek tussen therapeut en cliënt er geen oplossing naar beider tevredenheid wordt gevonden, dan kun je je als cliënt wenden tot de klachtenfunctionaris. Deze weg kan wel veel langer duren.

 • b) De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke persoon, die niet verbonden is aan de praktijk of aan de beroepsvereniging. Hij/ zij kiest geen partij, noch voor de cliënt, noch voor de therapeut. De klachtenfunctionaris zal proberen de klacht binnen 6 weken (bij klachtenonderzoek uiterlijk 10 weken) in gezamenlijk overleg op te lossen. Dit betekent dat de cliënt, de therapeut en de klachtenfunctionaris samen naar een oplossing zoeken.

 • c) Is de cliënt ontevreden met de onder b) geboden oplossing, dan kan de klacht ingediend worden bij de Geschillencommissie. Deze commissie is wel juridisch gekaderd maar toch een buiten-rechterlijke instantie. Dit is voor de cliënt een laagdrempelig alternatief om de stap naar de burgerlijke rechter te vermijden.

De Geschillencommissie kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid en kijkt neutraal naar beide partijen. Uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van het geschil doet de Geschilleninstantie een uitspraak. Deze is bindend en de cliënt heeft geen mogelijkheid om nog naar de rechter te gaan. Dit in tegenstelling tot de zorgaanbieder/therapeut. Is deze laatste van mening dat de procedure bij de geschilleninstantie niet goed is behandeld, dan kan de therapeut naar de rechter.

Ik heb mij als therapeut en life coach aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg, dat de klachtenprocedure uitvoert. Lees hier de klachtenprocedure.

Meldcode

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals om goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. 

Meldcode is geen meldplicht.

​​

Een verplichte meldcode is iets anders dan een meldplicht. Bij een meldplicht moet de professional zijn vermoeden van geweld melden bij andere instanties. Die verplichting bestaat niet bij een meldcode. De beslissing om vermoedens van huiselijk geweld wel of niet te melden, neemt de professional zelf. Het stappenplan van de meldcode biedt hierbij houvast.

​​

Stappenplan meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In een meldcode moeten in ieder geval de volgende 5 stappen gevolgd worden:

 1. In kaart brengen van de signalen.

 2. Overleg met een collega en eventueel raadplegen van 'Veilig Thuis': het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling of een deskundige op het gebied van letselduiding.

 3. Gesprek met de betrokkene(n).

 4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.

 5. Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

Klik hier voor meer informatie.

Privacyverklaring

Verklaring omtrent privacy en gebruik van cookies

Meer over het gebruik van cookies op deze website en over de wijze waarop jouw privacy in mijn bedrijf geborgd wordt, lees je hier.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Om een prettige en veilige werksfeer voor ons beiden te creëren waarin duidelijkheid voorop staat, hanteer ik verder nog algemene voorwaarden in mijn bedrijf.

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die ik lever onder de handelsnaam Dolf van Craanenburgh Personal Mastery 4 Entrepreneurs.

 • Dolf van Craanenburgh Personal Mastery 4 Entrepreneurs is een handelsnaam van de onderneming Healthy by Nature, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met KvK-nummer 58202250.

 • De diensten worden uitsluitend door mij uitgevoerd als de cliënt(e)/de opdrachtgever akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

 

De algemene voorwaarden lees je hier.

bottom of page